Privacyverklaring

Over deze privacyverklaring

Wij van de Securitas Groep respecteren je integriteit.

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op de verwerking van je persoonsgegevens die je via deze website aan ons verstrekt om informatie over vacatures en materiaal van ons te ontvangen. Het doel van dit Privacybeleid is om gebruikers van de website (gezamenlijk aangeduid als “gebruikers” of “je”) te voorzien van informatie over de manier waarop de Securitas Groep de persoonsgegevens verwerkt die je met ons deelt wanneer je gebruik maakt van onze contactformulieren op de website.

Houd er rekening mee dat deze website links kan bevatten naar websites van de niet-Securitas Groep. De Securitas Groep is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van dergelijke websites.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens

Securitas NV/SA, ondernemingsnummer BE0427.388.334 (“Securitas”, “wij” of “ons”) is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Dit betekent dat Securitas verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat de verwerking in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens.

Categorieën van persoonsgegevens

De volgende informatie wordt verwerkt wanneer je ons om informatie vraagt.

Contactgegevens: naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer en je bericht aan ons.

Browse informatie: IP-adres

Het doel en de rechtsgrond voor de verwerking

Securitas verwerkt de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt of die het resultaat zijn van je gebruik van de webpagina zoals hieronder beschreven:

Doel van de verwerkingRechtsgrond voor de verwerkingBewaartermijn
Om te voldoen aan je informatieverzoek om informatie of materiaal van ons te ontvangen, zoals brochures of rapportenToestemmingWij bewaren je persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om je verzoek te voltooien of zo lang als wettelijk vereist is

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Dienstverleners en onderaannemers: Je persoonsgegevens worden in opdracht van Securitas verwerkt door onze dienstverleners en/of onderaannemers (inclusief maar niet beperkt tot gegevensopslagdienstverleners, dienstverleners voor werving en personeelsbeheer, dienstverleners voor technische ondersteuning en onderhoud van diensten) die de instructies van Securitas opvolgen. Alle dienstverleners en onderaannemers treden op als verwerkers van de persoonsgegevens van Securitas en zijn op grond van contractuele afspraken alleen toegestaan om gegevens te verwerken voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Bovendien hebben de verwerker van de persoonsgegevens (dienstverlener of onderaannemer) en degenen die in opdracht van de verwerker handelen, geen toegang tot meer persoonsgegevens dan nodig is voor de uitvoering van de dienst die onder de overeenkomst met Securitas valt.

Securitas Groep: Je persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven binnen de Securitas Groep die diensten verlenen aan Securitas met betrekking tot je verzoek, zoals werving en personeelsbeheer, ondersteuning en administratie en de ontwikkeling van nieuwe diensten. In dat geval treden de bedrijven van de Securitas Groep op als verwerker van de persoonsgegevens van Securitas of als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens met Securitas. De verwerker van persoonsgegevens of de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking mag de persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de doeleinden of instructies die Securitas voor de verwerking heeft verstrekt. Bovendien hebben de verwerker van persoonsgegevens (bedrijf van de Securitas Groep) en degenen die handelen in opdracht van de verwerker geen toegang tot meer persoonsgegevens dan nodig is voor de uitvoering van de dienst die onder de overeenkomst met Securitas valt.

Overheidsinstanties: Securitas kan je persoonsgegevens delen met overheidsinstellingen (zoals de politie, de belastingdienst of andere instanties) als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of als je ermee akkoord gaat dat wij dit doen. We kunnen je persoonsgegevens ook delen met overheidsinstanties wanneer we te goeder trouw geloven dat het noodzakelijk is om je rechten te beschermen, je veiligheid of die van anderen te beschermen, misdaden te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid. Overheidsinstellingen die je persoonsgegevens ontvangen zullen de verantwoordelijke voor deze verwerking zijn, wat betekent dat het niet Securitas is die bepaalt hoe je persoonsgegevens, indien deze worden gedeeld met een autoriteit, worden verwerkt. Als je persoonsgegevens worden gedeeld met overheden, zal deze Privacyverklaring dus niet van toepassing zijn op die verwerking.

Andere derden: Securitas zal je persoonsgegevens niet verkopen, verhandelen of op andere wijze doorgeven aan derden buiten de Securitas Groep, tenzij je daarvoor apart toestemming hebt gegeven.

Waar wij uw persoonsgegevens verwerken

Bedrijven van de Securitas Groep: Wij kunnen je persoonsgegevens delen met onze dochterondernemingen of verbonden vennootschappen met als doel dat de betreffende dochteronderneming of verbonden vennootschap je persoonsgegevens verwerkt om aan je verzoek te kunnen voldoen. Bijgevolg zullen we je persoonsgegevens alleen doorgeven aan de dochteronderneming of de verbonden vennootschap dat je persoonsgegevens moet ontvangen om de door jou gevraagde informatie te kunnen verstrekken. Door het aanvraagformulier in te dienen stem je in met de doorgifte van je persoonsgegevens aan onze dochterondernemingen of verbonden vennootschappen die mogelijk gevestigd zijn in een land buiten de EU/EER (d.w.z. een zogenaamd derde land), met inbegrip van landen die volgens de Europese Commissie geen adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens hebben. Houd er rekening mee dat landen buiten de EU/EER mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de EU/EER en dat je dus mogelijk niet dezelfde rechten hebt als volgens de wetten die op ons van toepassing zijn.

Derde dienstverleners: De persoonsgegevens die wij van je verzamelen, kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt worden door een externe dienstverlener die gevestigd is in een land buiten de EU/EER (d.w.z. een zogenaamd derde land), met inbegrip van landen die volgens de Commissie van de EU geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens hebben. In dat geval zullen wij alle nodige stappen ondernemen die volgens de toepasselijke wetgeving vereist zijn om ervoor te zorgen dat een dergelijke doorgifte van je persoonsgegevens over de grenzen heen in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. Wij geven je persoonsgegevens alleen door aan een land buiten de EU/EER wanneer: (i) de EU-Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, of (ii) wanneer de doorgifte wordt gewaarborgd door het gebruik van EU-modelbepalingen (op grond van artikel 46, lid 2, van de algemene verordening gegevensbescherming (2016/679) (“AVG”)).

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen die gevestigd zijn in een van de landen (met inbegrip van zogenaamde derde landen) die vermeld staan op een webpagina die u kunt openen door op het wereldbolletje rechtsboven op deze website te klikken.

Hoe we uw gegevens beschermen

Securitas neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en Securitas werkt voortdurend aan de bescherming van je persoonsgegevens tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies of wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens die door Securitas worden doorgegeven, opgeslagen of anderszins worden verwerkt.

Uw rechten

Wij respecteren je integriteit en je rechten op grond van de wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De rechten die je hebt, houden in dat je een kopie kan opvragen van de persoonsgegevens die wij over je verwerken, dat je kan verzoeken om onjuiste informatie over je te corrigeren en dat je zelfs onder bepaalde voorwaarden kan verzoeken om verwijdering van informatie. In sommige gevallen hebt je ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Securitas en om je recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Als wij wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen door de update van de Privacyverklaring online aan te kondigen of je op een andere gepaste manier te informeren over de geüpdatete versie. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 april 2023.

Klachten en contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dit Privacybeleid of anderszins opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Securitas, neem dan contact op met ons privacy team:

Neem contact op met ons privacy team op

Securitas NV
T.a.v.: Privacy team
Kouterveldstraat 7A 001, 1831 Diegem, België
dpo@securitas.be

Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als je bezwaren hebt met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens.